Dyreliv, jakt og fiske

Bygda har et allsidig dyre- og fugleliv. Bestanden av elg, rådyr og rev er stor, og det er dessuten registrert en viss oppgang i bestanden av skogsfugl og hare. Stadig gjøres det enkeltobservasjoner av gaupe, bever, oter, mår, hjort og ulv.

Variasjonene i fuglelivet er stor: trane, hegre, ravn, kvinand, rosenfink og kanadagås er registrert og hekker i Spydeberg. Fiskeørn hekket her i mange år da det var fiskeoppdrett ved Lyseren. Det er imidlertid registret hekking her i området nå i 2023. I tillegg har vi de vanligste fugleartene. I skogbruket blir det nå lagt stor vekt på å bevare mangfoldet av både plante- og dyrearter. Skogsfugl har lenge vært fredet.

De viktigste former for jakt er på rådyr og elg. I de siste åra er det åpnet for jakt på bever og gaupe, men ikke på ulv. Annen informasjon fås av landbrukskontoret.

Lyseren byr på muligheter for sportsfisk. Den lange strandlinjen vi har mot Øyeren og Glomma, er særlig interessant. De fleste fiskearter i ferskvann på sør-Østlandet finnes her.

Øyeren er rikest i landet på antall fiskearter, i alt 26. Spesielt må nevnes gjedde, abbor, lake, harr, mort og noe ørret. Askim og Omegn Jeger- og Fiskerforening har de senere årene satt ut ørret i Stutefosstjernet. Fiskekort kjøpes hos Hestengen Sport.